Impressum

Adresa firmy:
Am Seegraben 28
63505 Langenselbold

Poštovní adresa:
Sophienstrasse 44
60487 Frankfurt

Jednatel Firmy: Jörg Bach

Telefon: 069 – 13 82 81 46
Telefax: 069 – 63 14 39 1
E-Mail: info@allpack-gmbh.eu

Obchodní Restřík: HRB 6439, AG Hanau
DČ: (St.-Nr.): 035 228 26 229

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě nedbalý na vině.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale ukončit publikování bez předchozího upozornění.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran („hypertextové odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by byl autor seznámen s obsahem a pokud by to bylo technicky možné a přiměřené, aby zabránil použití v případě nezákonného obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy uvedené v rámci vlastních webových stránek autora, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nevyužití takto prezentovaných informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli osoba, která se pouze odkáže na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty jím vytvořené nebo používat nelicencované grafiky, audio dokumenty, videosekvence a texty .
Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován jen proto, že jsou zmíněny!
Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Soukromí
Pokud je na webu možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá zadávání těchto údajů dobrovolně. Užívání a placení všech nabízených služeb je povoleno – je-li to zatím technicky možné a přiměřené – bez uvedení těchto údajů nebo pod uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Menu