Nota prawna

Siedziba firmy:
W Seegraben 28
63505 Langenselbold

Adres pocztowy:
Sophienstraße 44
60487 Frankfurt

Dyrektor zarządzający: Jörg Bach

Telefon: 069 – 13 82 81 46
Faks: 069 – 63 14 39 1
E-mail: info@allpack-gmbh.eu

Rejestr handlowy: HRB 6439, AG Hanau
NIP: 035 228 26 229

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść witryny internetowej

Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności w przypadku treści niezgodnych z prawem obowiązuje tylko wówczas, gdy autor posiada wiedzę o treści takich odsyłaczy lub linków i gdy można wyjść z założenia, że z technicznego punktu widzenia miał możliwość i był w stanie zapobiec korzystaniu z nich.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie publikacji linków do stron, do których one odsyłają, strony nie zawierały żadnych widocznych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których odsyłają zamieszczone przez niego linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają opublikowane linki, które zostały zmienione po ich publikacji. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na własnej witrynie internetowej, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach z linkami, listach mailingowych i wszystkich form baz danych utworzonych przez autora, których edycja jest możliwa z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich treści, odpowiada wyłącznie oferent danej strony, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych
We wszystkich publikacjach autor dąży do przestrzegania praw autorskich wykorzystanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, i stara się używać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty tudzież korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłączną własnością autora. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych
Jeżeli na witrynie istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adresów pocztowych, numerów telefonu i faksu oraz adresów e-mail podanych w niniejszej nocie prawnej lub podobnych danych przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zażądane, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, z której użytkownik jest przekierowany. Jeżeli jakieś części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są (już) zgodne z prawem lub są niepełne, to nie ma to wpływu na treść i obowiązywanie pozostałych części.

Menu